Mini-NOVAT Kirjoittaen I, 29.1.-3.3.2024

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Maksuton
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Mini-NOVAT kirjoittaen on vertaistukeen perustuva ryhmätyömuoto, jossa käydään ohjatusti läpi suhdetta omaan itseen ja elämäntilanteeseen. Jokaisella viikolla on omat yhdessä pohdittavat aiheet sekä aiheeseen sopivia harjoitustehtäviä. Ryhmä soveltuu erityisesti sinulle, joka haluat lisätä itsetuntemustasi ja työstää omia muutostarpeitasi naisten vertaisryhmässä ja koet luontevaksi ilmaista itseäsi kirjoittamalla. Ryhmään on mahdollista osallistua anonyymisti.

Suljettu ja luottamuksellinen ryhmä toimii Naistenkartanon ryhmäalustalla verkossa, eikä siihen oteta enää lisää ryhmäläisiä ryhmän alettua. Ryhmäalueella julkaistaan kerran viikossa uusi aihe alustuksineen ja pohdittavine kysymyksineen sekä viikon aihetta tukevia harjoitustehtäviä. Tehtävään voi kirjoittaa itselle sopivana ajankohtana, kuitenkin viikon sisällä tehtävänannosta. Omia ajatuksia voi jakaa sen verran, kun itsestä tuntuu hyvältä. Samaan tehtävään voi kirjoittaa useamman viestin. Ryhmässä vertaisuus syntyy aktiivisesta osallistumisesta, omien ajatusten jakamisesta ja toisten kuuntelusta. Muiden tekstien säännöllinen lukeminen auttaa peilaamaan omia ajatuksia muiden ajatuksiin. Tätä kautta vertaisuuden kokemukset vahvistuvat, voi saada samaistumisen kokemuksia tai uutta näkökulmaa.

Kevään Mini-NOVAT Kirjoittaen kokoontuu 29.1.-3.3.2024

Ryhmän toteutus ja aikataulu:

Ryhmän aloitus, viikko 1: ryhmän toimintaperiaatteisiin ja sääntöihin tutustuminen, vapaaehtoinen ja -muotoinen esittäytyminen, ensimmäisen viikon aihe, alkukyselyyn vastaaminen.

Viikot 1-5: Viikoittaiseen kirjoitustehtävään vastaaminen, jota tukevat vapaasti sovellettavat harjoitustehtävät, muiden kirjoitusten peilaaminen omaan elämään.

Ryhmän päätös, viikko 5: Oman prosessin reflektointi ja palautekyselyyn vastaaminen.

Ryhmän ohjaajana toimii Veera Heinonen: veera.heinonen[at]naistenkartano.com. Olethan ohjaajaan yhteydessä missä tahansa mieltä askarruttavassa tilanteessa!

Ryhmän toimintaperiaatteet ja säännöt saat auki klikkaamalla otsikkoa alla. Tutustuthan näihin ennen ryhmään ilmoittautumista.

Ryhmän säännöt
 1. Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus. Ryhmässä toimitaan luottamuksellisesti eikä ryhmässä kirjoitetuista asioista puhuta ulkopuolisille tai osallistujien kesken.
 2. Jäsenten tasavertaisuus. Jokainen määrittelee itse oman identiteettinsä ja naiseutensa. Naistenkartanon ryhmät ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, tulla kuulluiksi ja toisaalta velvollisuus antaa tilaa muille. Kaikkien
  asiat ja ongelmat ovat yhtä tärkeitä!
 3. Vertaistukeen nojaava oman kasvun prosessi. NOVAT-ohjelma on ohjatusti etenevä prosessi, jossa jokaisella on oikeus keskittyä tutkimaan suhdetta omaan itseen.
  Kun jakaa omaan itseen ja omaan elämään liittyviä ajatuksia, kokemuksia ja oivalluksia toisille osallistujille, antaa samalla heille samaistumisen ja vertaisuuden kokemuksia.
 4. Sitoutuminen. Aktiivinen osallistuminen viikoittaisten tehtävien työstämiseen, omien kokemusten jakaminen ja toisten tarinoiden lukeminen vahvistavat vertaisuuden
  kokemuksia ja vuorovaikutusta ryhmässä. Mitä sitoutuneemmin jokainen on mukana koko
  prosessin ajan, sitä antoisammaksi NOVAT-ryhmän yhteinen matka muodostuu.
 5. Turvallinen tila omalle pohdinnalle. Jokaiselle annetaan tilaa tehdä omat pohdintansa, eikä muita tule esimerkiksi neuvoa, syytellä tai arvostella. Omissa vastauksissa käytetään ”minä-kieltä”, jotta painopiste pysyy omassa kokemuksessa. Hyvääkin tarkoittavat neuvot voivat tuntua ikäviltä ja viedä huomiota pois omasta kasvuprosessista. Tavoitteena on, että oivallukset syntyvät oman pohdinnan kautta ja muiden teksteihin tutustumalla, ei valmiita vastauksia tarjoamalla. Vertaisuuden kokemukset syntyvät tästä yhteisestä
  jakamisesta.
 6. Myötätunnon osoittaminen. Vaikka teksteissä keskitytään oman kokemuksen jakamiseen,
  toisille ryhmäläisille voi mielellään osoittaa myötätuntoa ja heitä voi kannustaa. Oman kirjoituksen aloituksen voi muotoilla esimerkiksi seuraavasti: ”Tuo mitä kerroit, on tosi samaistuttavaa […] ”. Olen joskus ollut samankaltaisessa tilanteessa/olen tällä hetkellä
  vastaavassa tilanteessa […]”. Toisen lohduttaminen ei tule kuitenkaan olla oman kirjoituksen keskiössä eikä muiden murheita tule ottaa omaksi taakakseen. Tilanteissa,
  joissa toisen kirjoitukset huolettavat, voi aina ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä ohjaajaan. NOVAT-ryhmässä jokaisen on lupa olla itseään varten ja keskittyä omaan prosessiinsa.
Ryhmän toimintaperiaatteet
 1. NOVAT -ryhmässä työstetään suhdetta omaan itseen ja omaan elämään viikoittain etenevien pohdintatehtävien ja vapaaehtoisesti hyödynnettävien harjoitustehtävien avulla. Ryhmä ei korvaa ammattiauttajaa (terapiaa tai hoitoa) tai kriisityötä. Jos oma elämäntilanne kriisiytyy ryhmätoiminnan aikana, olisi tärkeää hakea myös muuta apua.
 2. Ryhmä toimii suljetulla verkkoalustalla. Ryhmä sulkeutuu käynnistymisen jälkeen eivätkä ulkopuoliset henkilöt pääse lukemaan kirjoittelua suljetussa ryhmässä. Ryhmään voi halutessaan osallistua anonyymisti nimimerkillä.
 3. Uusi pohdintatehtävä julkaistaan kurssialueella kerran viikossa. Annettua tehtävää voi työstää julkaisuhetkestä viikon ajan itselle sopivana ajankohtana. Jokaiseen
  tehtävään voi kirjoittaa useamman viestin. Suosittelemme jakamaan omia ajatuksia uuteen tehtävään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa viikkoa ja lukemaan säännöllisesti myös muiden ryhmäläisten kirjoittelua.
 4. Ryhmien ohjaajana toimii Veera Heinonen. Hänen lisäkseen ryhmän taustalla toimii muut Naistenkartanon ammattilaiset. Ryhmässä toimitaan pääosin itseohjautuvasti, mutta ohjaaja seuraa säännöllisesti kurssitehtäviin kirjoittelua ja on mukana varmistamassa,
  että yhteisiä sääntöjä noudatetaan ja jokaisella on turvallinen olo osallistua kurssille. Ohjaajaan voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä kaikissa omaan vointiin ja ryhmään liittyvissä kysymyksissä, huolissa ja pohdinnoissa. Ohjaajan vastuulla on myös reagoida
  mahdollista huolta aiheuttaviin asioihin ryhmässä. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. tilanteet, jossa ryhmän sääntöjä ei noudateta tai jos nousee huoli pelkän vertaistuen riittävyydestä.
 5. Poissaolosta ilmoittaminen on tärkeää ryhmän tiiviyden kannalta, joten siitä tulisi ilmoittaa kurssin ohjaajalle tai sähköpostitse. Mahdollisten poissaolojen yhteydessä tiettyyn tehtävään voi kirjoittaa oman kirjoituksensa myös
  jälkikäteen.
 6. Jos oma elämäntilanne muuttuu ja kurssin suorittaminen syystä tai toisesta keskeytyy, pyydämme ilmoittamaan asiasta ryhmän ohjaajalle. Jos jättää yli kolme kertaa kirjoittamatta viikoittaiseen tehtävään ilmoittamatta siitä ohjaajalle tai muulle ryhmälle, tällöin ryhmäläisen katsotaan keskeyttäneen kurssin ja hänen jäsenyytensä päättyy suljetussa ryhmässä.
Vieritä ylös